Разгласяване на колективен иск срещу „Фератум България” ЕООД

09.01.2017
Сподели тази новина

„Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, Гражданско отделение, I-22 състав, по гражданско дело № 8969/2016 г., КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ към министъра на икономиката на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл. 382, ал. 2 от Граждански процесуален кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузата на т. 7.2 от раздел 7. „Забавено плащане и обезщетение за забавено плащане“ от Общи условия за предоставяне на услугата Ferbuy, предлагани от „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, които КЗП счита за неравноправни.

Увредени лица, по смисъла на чл. 379, ал. 1 и сл. от ГПК, са физически лица, ползващи услугите „Ferbuy“ на „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД при процесните неравноправни условия, предоставени от дружеството, които услуги не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и които физически лица, като страна по договора, действат извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски градски съд, в 14-дневен срок, считано от първия ден на публикуването във вестник „Сега“ на съобщението за делото (последна дата за заявяване – 24.01.2017 г.), увредените лица могат да заявят, че ще участват в процеса или ще осъществят защитата си самостоятелно.“