Разгласяване на колективен иск срещу ЕТ „Мивеки – Благой Калъмбов”

19.10.2016
Сподели тази новина

„Комисия за защита на потребителите"

В изпълнение на определение на Софийски градски съд в заседание от 11.07.2016г., Гражданско отделение І – 20 състав, по гр. дело № 11435/2015г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във  вр. с чл. 382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки потребител, че е предявила колективен иск срещу ЕТ „Мивеки – Благой Калъмбов”, с който към съда е отправено искане: 1. да постанови преустановяване прилагането на неравноправната клауза, съдържаща се в чл. 18 от типов Договор за организирано туристическо пътуване на ЕТ „Мивеки – Благой Калъмбов”, със следното съдържание: Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след завършване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ, при спазване изброените по-долу условия:…”, поради това, че представлява уговорка във вреда на потребителя, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя, като ограничава правата на потребителя, произтичащи от закон, по отношение на търговеца или доставчика; 2. да разпореди на ЕТ „Мивеки – Благой Калъмбов” да отстрани неравноправната клауза, съдържащи се в текста на чл. 18 от типов Договор за организирано туристическо пътуване; 3. да постанови забрана, касаеща бъдещото ползване на неравноправната клауза; 4. да задължи ЕТ „Мивеки – Благой Калъмбов” да огласи по подходящ начин и за своя сметка съдебното решение или част от него.

В едномесечен срок след 19.10.2016 г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.”