Разгласяване на колективен иск срещу Би Би Си Кейбъл ООД

05.11.2015
Сподели тази новина

 

Във връзка с изпълнение на определение на Старозагорския окръжен съд – ТО  по т.д.№ 159/2015 г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката на основание чл. 186, ал. 3 и чл. 148, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на потребителите във  връзка с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Би Би Си Кейбъл”ООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на чл.3 от типов Договор за предоставяне на електронни съобщителни услуги и т.35, раздел V. „Ред за изменение на Общите условия”, т.37.5, раздел VII. „Прекратяване на взаимоотношенията между Оператора и потребителите; Спиране на услугата при неплащане на дължими суми и други договорни нарушения от потребителите”,  т.41, раздел „Допълнителни разпоредби”, т.42, раздел „Допълнителни разпоредби” от Общите условия за взаимоотношенията на „Би Би Си Кейбъл”ООД с потребителите на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио и телевизионни сигнали на територията на гр. Казанлък, които КЗП счита за неравноправни.

Комисията уведомява, че съгласно определението на Старозагорския окръжен съд, в едномесечен срок от 22.11.2015г. до 22.12.2015 г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.