Разгласяване на колективен иск срещу „Арайвалс Иди” ООД

28.03.2016
Сподели тази новина

Комисия за защита на потребителите

В изпълнение на определение на Софийски градски съд от 14.03.2016г., Търговско отделение VІ – 3 състав, по гр. дело № 2870/2015г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във  вр. с чл. 382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки потребител, че е предявила колективен иск срещу „Арайвалс Иди” ООД, с който към съда е отправено искане: 1. да постанови преустановяване прилагането на неравноправната клауза, съдържаща се в чл. 9 от «Общи условия за организирано туристическо пътуване» към типов договор за организирано туристическо пътуване, поради това, че представляват уговорка във вреда на потребителя, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя, като ограничава правата на потребителя, произтичащи от закон, по отношение на търговеца или доставчика; 2. да разпореди на „Арайвалс-Иди” ООД да отстрани неравноправната клауза, съдържащи се в текста на чл. 9 от «Общи условия за организирано туристическо пътуване» към типов договор за организирано туристическо пътуване; 3. да постанови забрана, касаеща бъдещото ползване на неравноправната клауза; 4. да задължи „Арайвалс Иди” ООД да огласи по подходящ начин и за своя сметка съдебното решение или част от него.

В едномесечен срок след 28.03.2016 г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.