„Профи кредит България” ЕООД

10.07.2018
Сподели тази новина

Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, ГО, 1-19 състав, по гр. д. №15118/2016г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във  връзка с чл. 382, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Профи кредит България” ЕООД за обявяване за неравноправна и нищожна т. 12.4 от Общите условия на „Профи кредит България” ЕООД към договор за потребителски кредит, в сила от 01.09.2015г., която клауза гласи следното: „При прекратяване на ДПК на основание чл. 12.3. от ОУ, КЛ/СД дължи остатъчните и непогасени вноски по погасителен план, включващи и възнаграждението при закупен пакет от допълнителни услуги, лихви за забава и такси, както и неустойка в размер на 35% върху остатъчния размер на главницата по погасителен план”, за отстраняване на клаузата и преустановяване прилагането й.

Комисията уведомява, че съгласно определението на СГС, в едномесечен срок от съобщението всеки заинтересован потребител, може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.