Колективен иск срещу "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА“ ООД

Няма добавено изображение
17.05.2021
Сподели тази новина

Във връзка с изпълнение на Разпореждане №1624/07.05.2021г. на Окръжен съд Варна по търг. дело №1350/2020г. и протоколно Определение №172/05.05.2021г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката уведомява всички заинтересовани потребители за предявения колективен иск:

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомяват се всички заинтересовани лица - обитатели, собственици и титуляри на право на ползване на имоти от селищни образувания Панорама I, ЕКАТТЕ 84811, Панорама II, ЕКАТТЕ 84825 и Панорама III, ЕКАТТЕ 84832, находящи се на територията на с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна, засегнати от спиране на водоподаването в района, че в Окръжен съд Варна е образувано търговско дело 20203100901350 (№ 1350/2020г.), за разглеждане по реда на ГЛАВА 33 от ГПК КОЛЕКТИВЕН ИСК за осъждане на водоснабдителен оператор да преустанови нарушение на законово задължение по чл.2 ал.1 и 2 от ЗРВКУ за водоподаване чрез предоставени му активи по реда на чл. 198п ЗВ изразяващо се в спирането на подаване на вода за питейно-битови нужди на потребителите на ВиК услуги от селищни образувания Панорама I, ЕКАТТЕ 84811, ПАНОРАМА II, ЕКАТТЕ 84825 и ПАНОРАМА III, ЕКАТТЕ 84832, и трите находящи се на територията на с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна, предявен от ИВАН ПЕТРОВ НИНОВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ЕЛЗА ТОДОРОВА ЗАЙКОВА и АТАНАС СТОЯНОВ АТАНАСОВ, представлявани общо от адвокат Деница Панайотова, със служебен адрес гр. Варна, бул. Владислав Варненчик № 128 офис 1, в интерес на обитателите на местност Панорама I, II, III срещу „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА“ ООД с ЕИК 103002253, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Приморски, ул. “Прилеп №33.

В срок до 04.07.2021г., определен от съда с протокол № 172/05.05.2021г., увредените лица могат да заявят, с нарочна писмена молба, депозирана по делото, че ще участват в процеса или ще осъществят защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.