Kолективен иск срещу „Креди Йес” ООД

28.11.2018
Сподели тази новина

Комисия за защита на потребителите.

Във връзка с изпълнение на определение на Хасковски Окръжен съд, по гр. д. №277/2018г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във  връзка с чл. 382, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Креди Йес” ООД за обявяване за неравноправни и нищожни клаузите на чл. 6, ал. 1, чл. 7, ал. 2, чл. 7, ал. 3, предл. първо и последно, чл. 7, ал. 4 и чл. 13 от Типов договор за паричен заем, който се сключва от „Креди Йес” ООД с потребителите преди и след 29.12.2017г., както и чл. 10, ал. 1 и чл. 19 от Общи условия по договор за заем, които са в сила от 20.12.2017г., предлагани от „Креди Йес” ООД, за отстраняване на клаузите и преустановяване прилагането им.

Комисията уведомява, че съгласно определението на СГС, в двумесечен срок от съобщението всеки заинтересован потребител, може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.