Създаване, внедряване и поддръжка на Виртуален хелпдеск с функционалност „горещ телефон” за нуждите на българските предприятия за изпълнение на проект №BG16RFOP002-2.005-0001–С01

08.07.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
09.08.2019 17:30
Дата Наименование на документа
08.07.2019 Решение за откриване на процедура Изтегли
08.07.2019 Обявление за поръчка Изтегли
10.07.2019 Документация Изтегли
10.07.2019 Технически спецификации Изтегли
10.07.2019 Методика за оценка и критерий за възлагане Изтегли
10.07.2019 Образци Изтегли
10.07.2019 еЕЕДОП Хелпдеск PDF Изтегли
10.07.2019 еЕЕДОП Хелпдеск XML Изтегли
10.07.2019 Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП Изтегли
13.08.2019 Протокол №1 Изтегли
22.08.2019 Съобщение публично отваряне цени Изтегли
28.08.2019 Протокол № 2 Изтегли
28.08.2019 Протокол № 3 Изтегли
28.08.2019 Доклад Изтегли
28.08.2019 Решение за избор на изпълнител Изтегли
30.09.2019 Договор Изтегли
30.09.2019 Обявление Изтегли
27.05.2020 Обявление за приключване на договор Изтегли