„Създаване на ноу-хау в подкрепа дейността на българските предприятия в областта на защита на потребителите”, в рамките на проект № BG16RFOP002-2.005-0001–С01

22.06.2018
Затворена
Краен срок за
оферти
13.07.2018 17:30
Дата Наименование на документа
22.06.2018 Решение Изтегли
22.06.2018 Обявление Изтегли
22.06.2018 Документация Изтегли
22.06.2018 Информация по чл.44 ал.3 от ЗОП Изтегли
22.06.2018 ЕЕЕДОП Изтегли
22.06.2018 ЕЕЕДОПхмл Изтегли
22.06.2018 Методически указания Изтегли
22.06.2018 Образци Изтегли
17.07.2018 Протокол № 1 Изтегли
27.08.2018 Съобщение за отваряне на ценови предложения Изтегли
05.09.2018 Протокол № 2 Изтегли
05.09.2018 Доклад Изтегли
05.09.2018 Решение за избор на изпълнител Изтегли
29.11.2018 Протокол № 3 Изтегли
29.11.2018 Покана за удължаване срока на валидност на офертите Изтегли
21.12.2018 Протокол № 4 Изтегли
21.12.2018 Доклад Изтегли
21.12.2018 Решение за избор на изпълнител Изтегли
01.03.2019 Писмо от КЗК Изтегли
01.03.2019 АКТ-200-14.02.2019 Изтегли
18.04.2019 Договор 26 от 08.04.2019г. Изтегли
18.04.2019 Обявление възложена поръчка Изтегли
27.05.2020 Обявление за приключване на договор Изтегли