Разработване на мобилно и десктоп приложение за устройства, работещи с операционни системи Android, iOS, Windows, в рамките на изпълнение на проект №BG16RFOP002-2.005-0001-С01

25.02.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
11.04.2019 17:30
Дата Наименование на документа
25.02.2019 Решение за откриване на процедура Изтегли
25.02.2019 Обявление за поръчка Изтегли
26.02.2019 Документация Изтегли
26.02.2019 Техническа спецификация Изтегли
26.02.2019 Методика за определяне на оценката Изтегли
26.02.2019 еЕЕДОП PDF Изтегли
26.02.2019 еЕЕДОП XML Изтегли
26.02.2019 Методически указания_еЕЕДОП Изтегли
26.02.2019 Образци Изтегли
26.02.2019 Проект на договор мобилно приложение Изтегли
07.03.2019 Съобщение за издадено решение за изменение Изтегли
11.03.2019 Решение за изменение - прогнозна стойност, критерий за подбор, срок за подаване на оферти и дата на отваряне на офертите Изтегли
11.03.2019 Документация 07.03.2019г. Изтегли
18.04.2019 Съобщение за отваряне на ценови предложения Изтегли
25.04.2019 Протокол по чл. 54, ал.7 от ППЗОП и по чл. 103, ал. 3 от ЗОП от 18.04.2019г. Изтегли
25.04.2019 Протокол по чл.103, ал.3 от ЗОП от 23.04.2019г. Изтегли
25.04.2019 Доклад Изтегли
25.04.2019 Решение № 386 25 04 2019 Изтегли
03.06.2019 Договор 32 от 23.05.2019 Изтегли
03.06.2019 Обявление за възложена поръчка Изтегли
21.05.2020 Обявление за приключване на договор Изтегли