Разработване на мобилно и десктоп приложение за устройства, работещи с операционни системи Android, iOS, Windows, в рамките на изпълнение на проект №BG16RFOP002-2.005-0001-С01

25.02.2019
Отворена
Краен срок за
оферти
11.04.2019 17:30
Дата Наименование на документа
25.02.2019 Решение за откриване на процедура Изтегли
25.02.2019 Обявление за поръчка Изтегли
26.02.2019 Документация Изтегли
26.02.2019 Техническа спецификация Изтегли
26.02.2019 Методика за определяне на оценката Изтегли
26.02.2019 еЕЕДОП PDF Изтегли
26.02.2019 еЕЕДОП XML Изтегли
26.02.2019 Методически указания_еЕЕДОП Изтегли
26.02.2019 Образци Изтегли
26.02.2019 Проект на договор мобилно приложение Изтегли
07.03.2019 Съобщение за издадено решение за изменение Изтегли
11.03.2019 Решение за изменение - прогнозна стойност, критерий за подбор, срок за подаване на оферти и дата на отваряне на офертите Изтегли
11.03.2019 Документация 07.03.2019г. Изтегли