Разработка на софтуер и цифровизиране на програмни средства и въвеждане

30.06.2015
Затворена
Краен срок за
оферти
31.07.2015 10:18

Предмет на обществената поръчка е "Разработка на софтуер и цифровизиране на програмни средства и въвеждане" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 14-32-22/ 01.09.2014 г. Поръчката е в изпълнение на проект "Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на системата за помирително производство на КЗП", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", под-приоритет 3.2. "Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост", бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06. Изпълнението й обхваща следните дейности от обхвата на проекта по ОПАК: • Дейност 2: Изграждане на електронен регистър на юридическите лица, изявили съгласие за участие в помирително производство (алтернативно разрешаване на спор); • Дейност 3: Цифровизиране (разработка на програмни средства и въвеждане) на данните в регистъра за постигане на автоматизиран обмен на регистрови данни и информация (под-дейност "разработка на програмни средства"); Цифровизиране (разработка на програмни средства и въвеждане) на данните в регистъра за постигане на автоматизиран обмен на регистрови данни и информация (под-дейност "въвеждане") • Дейност 4: Изграждане на интерфейс, който да дава възможност за връзка на електронния регистър на юридическите лица, изявили съгласие за участие в помирително производство с централните системи на електронното управление и въвеждане на 1 бр. електронна административна информационна услуга в съответствие с разпоредбите на ЗЕУ и изискванията на МТИТС; • Дейност 5: Провеждане на съпътстващо обучение за служителите в КЗП

Дата Наименование на документа
21.03.2016 Договор Изтегли