Провеждане на обучения за подобряване ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия за изпълнение на проект №BG16RFOP002-2.005-0001-С01 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП

30.05.2018
Затворена
Краен срок за
оферти
05.07.2018 17:30
Дата Наименование на документа
30.05.2018 Решение Изтегли
30.05.2018 Обявление Изтегли
30.05.2018 Документация Изтегли
30.05.2018 еЕЕДОП pdf Изтегли
30.05.2018 еЕЕДОП xml Изтегли
30.05.2018 Методически указания еЕЕДОП Изтегли
30.05.2018 Образци Изтегли
30.05.2018 Информация по чл.44 ал.3 от ЗОП Изтегли
26.06.2018 Разяснения 1 Изтегли
29.06.2018 Разяснения 2 Изтегли
13.07.2018 Протокол 1 обучения Изтегли
15.07.2018 Съобщение - техническа грешка в Протокол 1 Изтегли
08.08.2018 Съобщение Изтегли
08.08.2018 Решение Изтегли
24.08.2018 Обявление за възложена поръчка - прекратена процедура Изтегли