Провеждане на обучения за подобряване ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия за изпълнение на проект №BG16RFOP002-2.005-0001-С01

31.08.2018
Затворена
Краен срок за
оферти
04.10.2018 17:30
Дата Наименование на документа
31.08.2018 Решение обучения Изтегли
31.08.2018 Обявление обучения Изтегли
31.08.2018 Документация обучения Изтегли
31.08.2018 ЕЕДОП_Обучения_XML Изтегли
31.08.2018 ЕЕДОП_Обучения_PDF Изтегли
31.08.2018 Методически указания_еЕЕДОП Изтегли
31.08.2018 Образци Обучения Изтегли
31.08.2018 Информация по чл. 44 ал. 3 от ЗОП Изтегли
17.10.2018 Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП Изтегли
30.10.2018 Съобщение за отваряне на ценови предложения Изтегли
08.11.2018 Протокол по чл.103, ал.3 от ЗОП от 30.10.2018г Изтегли
08.11.2018 Протокол по чл.103, ал.3 от ЗОП от 02.11.2018г. Изтегли
08.11.2018 Доклад Изтегли
08.11.2018 Решение за избор на изпълнител Изтегли
17.12.2018 Договор 64 от 10.12.2018 Изтегли
17.12.2018 Договор 65 от 10.12.2018 Изтегли
17.12.2018 Обявление за възложена поръчка Изтегли