Провеждане на обучения на представители на българските предприятия за работа с помирителните комисии в изпълнение на проект №BG16RFOP002-2.005-0001-C01

19.12.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
24.01.2020 17:30
Дата Наименование на документа
23.12.2019 Решение за откриване на поръчка Изтегли
23.12.2019 Обявление за откриване на поръчка Изтегли
24.12.2019 Документация Изтегли
24.12.2019 Техническа спецификация Изтегли
24.12.2019 Методика за оценка и критерий за възлагане Изтегли
24.12.2019 еЕЕДОП - PDF Изтегли
24.12.2019 еЕЕДОП - XML Изтегли
24.12.2019 Образци Изтегли
24.12.2019 Информация по чл. 44, ал. 3 от ЗОП Изтегли
31.01.2020 Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП Изтегли
21.02.2020 Съобщение публично отваряне цени Изтегли
27.02.2020 Протокол 2 Изтегли
27.02.2020 Протокол 3 Изтегли
27.02.2020 Доклад Изтегли
27.02.2020 Решение 133 от 27.02.2020 Изтегли
18.06.2020 Обявление възложена поръчка Изтегли
18.06.2020 Договор с приложения Изтегли