„ПРОУЧВАНЕ ОПИТА НА СТРАНИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕС И ЕИП ПО ОТНОШЕНИЕ УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ” за изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.005-0001 – С01

30.06.2017
Затворена
Краен срок за
оферти
21.07.2017 17:30
Дата Наименование на документа
30.06.2017 Решение Изтегли
30.06.2017 Обявление Изтегли
30.06.2017 Документация Изтегли
30.06.2017 Образци Изтегли
30.06.2017 Информация по чл.44, ал.3 от ЗОП Изтегли
07.07.2017 Разяснения Изтегли
10.07.2017 Разяснения 2 Изтегли
13.07.2017 Разяснения 3 Изтегли
08.09.2017 Протокол 1 Изтегли
13.11.2017 Съобщение за отваряне на ценови предложения Изтегли
18.12.2017 Протокол 2 Изтегли
18.12.2017 Доклад Изтегли
18.12.2017 Решение за определяне на изпълнител Изтегли
18.05.2018 Договор Глобал Метрикс Изтегли
18.05.2018 обявление за възложена поръчка Изтегли
18.05.2018 Решение на КЗК Изтегли
21.02.2019 Обявление приключен договор Изтегли