„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина"

11.01.2018
Затворена
Краен срок за
оферти
22.01.2018 23:59

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина", по обособена позиция № 1 " Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел " и по обособена позиция № 2 "Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации", при служебни пътувания за нуждите на  КЗП във връзка с обичайната дейност на комисията и  във връзка с изпълнение на Дейност „Проучване опита на страните – членки на ЕС и ЕИП по отношение на услугите, предоставяни на икономически оператори, посещения за обмен на опит в страните – членки на ЕС и ЕИП на експерти на КЗП“ по проект „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“ по ДБФП № BG16RFOP002-2.005-0001 – C01/09.12.2016г. по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Дата Наименование на документа
11.01.2018 Покана позиция №1 Изтегли
11.01.2018 ТС позиция №1 Изтегли
11.01.2018 ЕЕДОП позиция №1 Изтегли
11.01.2018 Проект на договор позиция №1 Изтегли
11.01.2018 Покана позиция №2 Изтегли
11.01.2018 ТС позиция №2 Изтегли
11.01.2018 ЕЕДОП позиция №2 Изтегли
11.01.2018 Проект на договор позиция №2 Изтегли
25.01.2018 Протокол №1 - Позиция №1 Изтегли
25.01.2018 Протокол №1 - Позиция № 2 Изтегли
30.01.2018 Съобщение Изтегли
06.02.2018 Протокол №2 оп1 Изтегли
06.02.2018 Протокол №2 оп2 Изтегли
06.02.2018 Доклад Изтегли
06.02.2018 Решение Изтегли
12.03.2018 Договор №13 от 06.03.2018г. Изтегли
12.03.2018 Договор №14 от 06.03.2018г. Изтегли
12.03.2018 Обявление за възлжена поръчка Изтегли
03.01.2019 Обявление за изменение на договор 13 Изтегли
03.01.2019 Обявление за изменение на договор 14 Изтегли
04.01.2019 Споразумение 1 договор 13 Изтегли
04.01.2019 Споразумение 1 договор 14 Изтегли