Организиране на специализирани обучения за служителите на Комисията за защита на потребителите по проект № BG05SFFOP001-2.006-0043

17.11.2018
Затворена
Краен срок за
оферти
20.12.2018 17:30
Дата Наименование на документа
17.11.2018 Документация специализирани обучения Изтегли
17.11.2018 Технически спецификации Изтегли
17.11.2018 Методика за оценка и критерий за възлагане Изтегли
17.11.2018 еЕЕДОП Специализирани обучения PDF Изтегли
17.11.2018 еЕЕДОП Специализирани обучения XML Изтегли
17.11.2018 Методически указания еЕЕДОП Изтегли
17.11.2018 Образец №2.1. - Техническо предложение по ОП №1 Изтегли
17.11.2018 Образец №2.2. - Техническо предложение по ОП №2 Изтегли
17.11.2018 Образец №3.1. - Ценово предложение по ОП №1 Изтегли
17.11.2018 Образец №3.2. - Ценово предложение по ОП №2 Изтегли
17.11.2018 Образец №4.1. - Проект на договор по ОП №1 Изтегли
17.11.2018 Образец №4.2. - Проект на договор по ОП №2 Изтегли
17.11.2018 Образец №5 - Опис на представените документи Изтегли
19.11.2018 Решение специализирани обучения Изтегли
19.11.2018 Обявление специализирани обучения Изтегли
26.11.2018 Разяснения 1 Изтегли
24.01.2019 Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП Изтегли
05.02.2019 Съобщение за отваряне на ценовите предложения Изтегли
12.02.2019 ПРОТОКОЛ по чл 103 ал 3 от 05.02.2019г. Изтегли
12.02.2019 ПРОТОКОЛ по чл 103 ал 3 от 08.02.2019г. Изтегли
12.02.2019 Доклад Изтегли
12.02.2019 Решение за избор на изпълнител Изтегли
14.03.2019 Договор 18_06 03 2019 Изтегли
14.03.2019 Договор 19_06 03 2019 Изтегли
14.03.2019 Обявление за възложена поръчка Изтегли