“Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на КЗП“, ОП №1: “Избор на изпълнител на СМР на трети, четвърти, част от първи и част от пети етаж от адм. и делова сграда Дом-паметник „Ал.Стамболийски” в гр. София, район „Оборище“, ул. „Врабча” №1”

30.08.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
24.09.2019 17:30
Дата Наименование на документа
30.08.2019 Решение за откриване на процедура Изтегли
30.08.2019 Обявление за поръчка Изтегли
30.08.2019 Документация Изтегли
30.08.2019 Техническа спецификация Изтегли
30.08.2019 Количествена сметка Изтегли
30.08.2019 Идеен проект Изтегли
30.08.2019 Методика за оценка и критерий за възлагане Изтегли
30.08.2019 Образци Изтегли
30.08.2019 Количествено-стойностна сметка Изтегли
30.08.2019 Проект на договор Изтегли
30.08.2019 еЕЕДОП - PDF Изтегли
30.08.2019 еЕЕДОП - XML Изтегли
30.08.2019 Информация по чл.44 ал.3 от ЗОП Изтегли
04.10.2019 Протокол по чл.54, ал. 7 от ППЗОП Изтегли
15.10.2019 Съобщение публично отваряне цени Изтегли
30.10.2019 Протокол 2 Изтегли
30.10.2019 Протокол 3 Изтегли
30.10.2019 Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Изтегли
30.10.2019 Решение 874 от 30.10.2019 Изтегли
05.12.2019 Обявление за възложена поръчка Изтегли
05.12.2019 Договор Изтегли