„Издаване на 30 броя месечни информационни бюлетини”, в рамките на проект № BG16RFOP002-2.005-0001 – С01 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”

10.07.2017
Затворена
Краен срок за
оферти
31.07.2017 17:30
Дата Наименование на документа
10.07.2017 Решение Изтегли
10.07.2017 Обявление Изтегли
12.07.2017 Документация Изтегли
12.07.2017 Образци Изтегли
12.07.2017 Информация по чл.44, ал.3 от ЗОП Изтегли
07.08.2017 Протокол 1 Изтегли
21.08.2017 Протокол 2 Изтегли
21.08.2017 Съобщение за отваряне на ценови оферти Изтегли
24.08.2017 Протокол 3 Изтегли
25.08.2017 Доклад Изтегли
25.08.2017 решение за избор на изпълнител Изтегли
26.09.2017 Договор Изтегли
26.09.2017 Обявление за възложена поръчка Изтегли