Избор на изпълнител на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на първи, трети, част от четвърти и част от пети етаж от административна и делова сграда Дом-паметник „Александър Стамболийски” в гр. София, ул. „Врабча” 1

06.12.2018
Затворена
Краен срок за
оферти
17.12.2018 17:30
Дата Наименование на документа
06.12.2018 Решение за откриване на процедура Изтегли
06.12.2018 Обявление за поръчка Изтегли
06.12.2018 Документация Изтегли
06.12.2018 Техническа спецификация Изтегли
06.12.2018 Методика за оценка и критерий за възлагане Изтегли
06.12.2018 еЕЕДОП - XML Изтегли
06.12.2018 еЕЕДОП - PDF Изтегли
06.12.2018 Методически указания_еЕЕДОП Изтегли
06.12.2018 Образци Изтегли
06.12.2018 Количествено-стойностна сметка Изтегли
06.12.2018 Проект на договор Изтегли
14.12.2018 Разяснения Изтегли
19.12.2018 Протокол Изтегли
19.12.2018 Доклад Изтегли
19.12.2018 Решение Изтегли
07.01.2019 Обявление прекратена поръчка Изтегли