Доставка на сървърна система, изградена от модулни сървъри и техническо оборудване за подобряване ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия за изпълнение на проект №BG16RFOP002-2.005-0001-С01

04.02.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
08.03.2019 17:30
Дата Наименование на документа
04.02.2019 Решение за откриване на процедура Изтегли
04.02.2019 Обявление за поръчка Изтегли
05.02.2019 Документация Изтегли
05.02.2019 Техническа спецификация Изтегли
05.02.2019 Методика за оценка Изтегли
05.02.2019 еЕЕДОП_Хардуер_PDF_ОП1 Изтегли
05.02.2019 еЕЕДОП_Хардуер_PDF_ОП2 Изтегли
05.02.2019 еЕЕДОП_Хардуер_XML_ОП1 Изтегли
05.02.2019 еЕЕДОП_Хардуер_XML_ОП2 Изтегли
05.02.2019 Методически указания_еЕЕДОП Изтегли
05.02.2019 Образец 1 - Опис Изтегли
05.02.2019 Образец 3.1 - Техническо предложение ОП1 Изтегли
05.02.2019 Образец 3.2 - Техническо предложение ОП2 Изтегли
05.02.2019 Образец 4.1 и 4.2 - Ценово предложение Изтегли
05.02.2019 Образец 5 - Декларация Изтегли
05.02.2019 Образец 6 - Проект на договор Изтегли
22.02.2019 Решение прекратяване Обособена позиция 2 Изтегли
12.03.2019 Съобщение публично отваряне цени ОП1 Изтегли
13.03.2019 Обявление прекратена поръчка - Обособена позиция 2 Изтегли
20.03.2019 Протокол №1 ОП1 Изтегли
20.03.2019 Протокол №2 ОП1 Изтегли
20.03.2019 Доклад ОП1 Изтегли
20.03.2019 Решение за избор на изпълнител ОП1 Изтегли
13.05.2019 Договор Изтегли
13.05.2019 Обявление възложена поръчка Изтегли