Върховният касационен съд потвърди за неравноправна клауза на „ЕВН България Електроснабдяване” АД

17.07.2015
Сподели тази новина

След като решението на Комисията за защита на потребителите (КЗП) за наличие на клауза в Общите условия „ЕВН България Електроснабдяване” АД, която представлява уговорка във вреда на потребителя, бе окончателно потвърдено от Върховния касационен съд (Решение № 617/15.07.2015г.), електроразпределителното дружество ще я отстрани.

Клаузата гласи: „Възражения срещу фактурите могат да се повдигат в рамките на един месец от издаването им. Подаването на възражение срещу сметката не освобождава потребителя от задължението да заплати дължимата сума.”

Решението на КЗП е, че тази клауза следва да се квалифицира като неравноправна, тъй като задължава потребителя да заплати фактурираната сума въпреки, че е възможно тя да не е реално дължима и да липсва правно основание за нейното начисление. Необходимо е да бъде дадена възможност на потребителя, в случай че не е съгласен с начислените суми, да ги оспори и едва след като бъдат извършени съответните проверки от дружеството, да бъде задължаван да заплаща вече окончателно определената сума.
Освен това, цитираната клауза съкращава законоустановения 5-годишен давностен срок за оспорване на фактури съгласно Закона за задълженията и договорите, като допуска това действие да се извършва в срок до един месец от издаването на фактурата.


Експертите на КЗП напомнят, че потребителите, които смятат, че правата им са били нарушени от действалата до момента неравноправна клауза, могат въз основа на решението на ВКС да заведат иск в съда за претърпени вреди, без да е необходимо отново да доказват, че клаузата е нищожна.