Служители от администрацията на Комисия за защита на потребителите бяха обучени в рамките на проект по Оперативна програма „Добро управление“

06.08.2019
Сподели тази новина

                                               

 

Служители от администрацията на Комисия за защита на потребителите бяха обучени в рамките на проект по Оперативна програма „Добро управление“

В началото на август 2019 г. Комисия за защита на потребителите (КЗП) успешно приключи Дейност № 1 от проект „Подобряване на регулирането и управлението в областта на обществените потребности чрез придобиване на нови знания ипрактически опит за повишаване на квалификациите и уменията на служителите в Комисията за защита на потребителите“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

​В рамките на дейността по проекта две трети от служителите на КЗП - Главна дирекция „Контрол на пазара“, дирекция „Защита на потребителите при продажби от разстояние“ и регионалните дирекции в градовете София, Монтана, Русе, Варна, Бургас и Пловдив, успешно преминаха теоретичната и практическата части на Специализирано обучение № 1 с две тематични направления: Тематично направление № 1 „Добри европейски практики за установяване на нелоялни търговски практики от страна на контролните органи“ и Тематично направление № 2 „Прилагане на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители“.

В резултат на успешно проведеното обучение, съответстващо на специфичните потребности на администрацията се повишиха специализираните знания, квалификации и умения на служителите на КЗП, чрез придобиването на нови знания и практически опит. Проведеното обучение ще подобри координацията и ефективността на работата на КЗП в съответствие с обществените потребности, както и ще доведе до по-добро регулиране и управление.