Ще бъдат представени резултатите по проекта „Хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост”

27.07.2015
Сподели тази новина

На 28 юли 2015г., вторник, от 10:00 ч. ще се проведе пресконференция за представяне пред журналисти изпълнението на проект: „Хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г. Приоритетна ос: ІІІ „ Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”. Подприоритет: 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”. Бюджетна линия: BG051PO002/13/3.2-04.

За информация – тел.: 02/ 9330 568