Покана за участие в обучение на търговци

30.06.2020
Сподели тази новина

 

 

                                                           

 

 

 

 ПОКАНА

 

за участие в обучение по проект BG16RFOP002-2.005-0001-C01  „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”

 

на 6 юли 2020 г.  в Арбанаси, на 9 юли 2020 г. в гр. Вършец,

на 13 юли 2020 г. в гр. София, на 20 юли 2020 г. в гр. Пловдив, на 30 юли 2020 г. в гр. Варна и

на 3 август 2020 г. в гр. Бургас

 

ще се проведат еднодневни обучения за представители на фирми, предлагащи услуги на крайни потребители.

Обучението е насочено към подобряване на разбирането на изискванията на Закона за защита на потребителите при предоставяне на услуги към крайни потребители. Включени са и практически казуси, които ще дадат отговор на често срещани въпроси в практиката, както и дискусия върху актуалната ситуация в контекста на COVID-19.

 

За да се включите в планираните обучения,

можете да заявите вашето участие на

тел.: 02 944 51 09, факс: 02 944 51 18

или на  e-поща: trainings@dicon-bg.com

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по проект BG16RFOP002-2.005-0001-C01 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дикон Груп ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

www.eufunds.bg