Покана за участие в обучение на търговци

30.06.2020
Сподели тази новина

 

                                                           

 

 

 

ПОКАНА

 

за участие в обучение по проект BG16RFOP002-2.005-0001-C01  „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”

 

на 7 юли 2020 г.  в гр. Русе, на 10 юли 2020 г. в гр. Монтана,

на 17 юли 2020 г. в гр. София, на 21 юли 2020 г. в гр. Пловдив, на 31 юли 2020 г. в гр. Варна и

на 4 август 2020 г. в гр. Бургас

 

ще се проведат еднодневни обучения за представители на фирми, прилагащи специфични способи за търговия.

Обучението е насочено към подобряване на разбирането на изискванията на Закона за защита на потребителите при предлагането на стоки към крайни потребители, чрез онлайн продажби, други видове договори от разстояние, договори, сключвани извън търговски обект и др. Включени са и практически казуси, които ще дадат отговор на често срещани въпроси в практиката, както и дискусия върху актуалната ситуация в контекста на COVID-19.


За да се включите в планираните обучения,

можете да заявите вашето участие на

тел.: 02 944 51 09, факс: 02 944 51 18

или на  e-поща: trainings@dicon-bg.com

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по проект BG16RFOP002-2.005-0001-C01 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дикон Груп ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

www.eufunds.bg