КЗП стартира кампания за ефективно разрешаване на потребителските спорове

11.03.2014
Сподели тази новина

Смисълът на създаването и съществуването на помирителни комисии, като един от съвременните европейски способи за извънсъдебно решаване на спорове, е да действа безпристрастно при установяване на истината, като дава възможност на всяка от страните да изложи позицията си и да се запознае с всички факти и аргументи на другата страна. Разглеждането на спора от Помирителната комисия няма за цел да замести съдебните дела. Производството пред Помирителната комисия е допълнение и алтернатива на съдебното производство, като потребителите доброволно решават дали да използват тази възможност за удовлетворяване на претенциите си. Действието на подобен способ е проява на готовност и отговорност не само от страна на държавните органи, така също и на търговците.
Комисията за защита на потребителите /КЗП/ като орган, чиято основна мисия е защита на потребителските интереси, си поставя амбициозната цел да повиши ефективността, бързината и точността при разрешаване на възникнали спорове между потребители и търговци, като създаде добра практика в отношенията търговец- потребител.
За да може целта да стане факт, а помирителните производства по-ефективни, КЗП ще подкрепи и високо ще оцени съдействието и готовността за активно участие на представители на търговците в доброволното производство и повишаване на потребителската култура.
Положителният аспект на подобна практика ще е повишаване на доверието на потребителите, утвърждаване на добрия имидж и име на фирмата, гарантиране на равнопоставеността и не на последно място намаляване на разхода на емоции, време и ресурси. Спорещите страни ще могат и занапред да се ползват от този способ, ще могат по-свободно да комуникират помежду си и да решават въпроси от взаимен интерес, без да утежняват отношенията си и да натрупват негативи към едната или другата страна.
Инициативата на КЗП стартира с изготвянето на списък на търговците, дали съгласието си за участие в помирителни производства, провеждани в Комисията за защита на потребителите. Този списък ще бъде публичен и достъпен на интернет страницата на КЗП www.kzp.bg.
Предвид гореизложеното всички търговци, които желаят да изразят съгласието си за участие в помирителните производства могат да направят това, като попълнят приложената бланка и я предоставят на вниманието на председателя на КЗП.
Давайки съгласието си за участие в помирителните производства с попълването на „Заявление за съгласие” и предоставяйки на потребителите бланките на КЗП „Заявление за помирително производство” в търговските си обекти, търговците декларират готовността и желанието си за прозрачни и коректни отношения с потребителите.
КЗП предварително благодари на всички търговци, които ще се включат в инициативата и е уверена, че това е крачка към създаване на предпоставка потребителите да се възползват в най-голяма степен от предимствата на свободния пазар и ги ориентира в различните начини за защита на техните права и интереси.

  Заявление за помирително производство Свали файл