КЗП представи резултатите по проекта: „Хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост”

28.07.2015
Сподели тази новина

Днес КЗП представи резултати по изпълнение на проект „Хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г. Приоритетна ос: ІІІ „ Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”. Подприоритет: 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”. Бюджетна линия: BG051PO002/13/3.2-04. 
Чрез изпълнените проектни дейности беше постигнато хармонизиране на информационната среда на КЗП за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса в условията на оперативна съвместимост. Чрез изпълнените дейности, които включват анализ на деловодната система и разработване на нов софтуер, се осигури стандартна и съвместима информационна среда за по-модерно и по-ефективно административно обслужване на потребителите: гражданите и бизнеса. Бяха автоматизирани специализираните регистри на КЗП и разработени нови информационни модули. Създадоха се условия за оперативна съвместимост на информационните системи в КЗП с информационните системи на администрацията на хоризонтално ниво. 
Полезен резултат от проекта е разработеното и внедрено приложение за администриране процеса на обработка на данни при постъпили жалби на граждани и тяхната проследимост. 
Иновативен е разработения и внедрен информационен модул за гео-пространствена интерпретация на статистически данни. Адаптиран беше публичен интерфейс на сайта на КЗП за достъп на хора в неравностойно положение и хора с увреждания. Изпълнението на проекта бе в рамките на 18 месеца, на стойност 398 198,73 лева, изцяло финансирана от ОП „Административен капацитет” със средства на Европейския социален фонд.

 

Презентации:

Проект "Хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост"  

Надграждане на Единна деловодна информационна система