КЗП и Българска уеб асоциация подписаха споразумение за работа в посока подобряване на търговските практики в електронна среда

05.06.2012
Сподели тази новина

Комисията за защита на потребителите (КЗП)и Българската уеб асоциация (БУА) подписаха споразумение за сътрудничество и съвместна дейност. Целта на споразумението е двете страни в сътрудничество да решават въпроси, свързани със създаване на условия за подобряване на търговските практики при осъществяване на търговска и рекламна дейност в Интернет, включително защитата на потребителите в дигиталната среда.

Едни от първите съвместни действия по споразумението за реализиране на поставената цел са КЗП да предостави на БУА обобщение на практиката си относно актуални въпроси на осъществяването на търговска и рекламна дейност в Интернет, а БУА да направи достояние на членовете си тази информация и да изработи насоки за дейността им.

Сътрудничеството между двете страни в дългосрочен план ще се изразява във взаимно предоставяне на експерти, включително и в работни групи за разглеждане на проблеми, свързани с осъществяването на търговска и рекламна дейност в Интернет, защитата на потребителите в онлайн среда и да дават експертни становища по конкретни казуси във връзка с постъпили сигнали и жалби от потребители или доставчици на услуги в Интернет.

КЗП ще оказва методическа помощ на БУА и съдействие чрез предоставяне на съществуваща информация и становища по тълкуването на разпоредби на потребителското законодателство във връзка с дейността на БУА и нейните членове и ще предоставя на асоциацията информация за решенията си по производствата във връзка с надзорната си дейност в електронната среда. Комисията ще кани експерти от БУА да участват в дискусиите при разрешаване на спорове между доставчиците на услуги и техните потребители.

БУА ще сътрудничи на КЗП при популяризиране на помирителните комисии и ще изпраща медиатори с цел подпомагане процесите на разрешаване на спорове. Асоциацията ще предоставя при поискване от КЗП съгласувано мнение на членовете си по проекти на нормативни актове, както и на вътрешни указания и инструкции относно контролната дейност в областта на осъществяването на търговска и рекламна дейност в електронна среда.

В рамките на сътрудничеството се предвижда и организиране на съвместни мероприятия, изготвяне и разпространение на информационни издания по проблеми, свързани с Интернет търговията.