Комисия за защита на потребителите сключи договор по Оперативна програма "Добро управление" за обучение на своите служители

11.07.2018
Сподели тази новина

                                                          

 

На 06.07.2018 г. Комисия за защита на потребителите подписа Административен договор за безвъзмездна финансова помощ  по проект „Подобряване на регулирането и управлението в областта на обществените потребности чрез придобиване на нови знания и практически опит за повишаване на квалификациите и уменията на служителите в Комисията за защита на потребителите“ по Оперативна програма „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-2.006 – „Специализирани обучения за централната администрация“. Общата стойност на проекта е 196 113,31 лв., като размерът на средствата от Европейския социален фонд е 166 696, 31 лв., а националното съфинансиране е 29 417,00 лв.

Общата цел на проекта е да се повишат специализираните знания, квалификация и умения на служителите от специализираната администрация на Комисията за защита на потребителите чрез теоретични и практически обучения в няколко тематични направления, за които е установена най-голяма нужда към момента.

Целеви групи: служителите на ГД „Контрол на пазара“, дирекция „Защита на потребителите при продажби от разстояние“ и Регионалните дирекции в градовете София, Монтана, Русе, Варна, Бургас и Пловдив.

Дейности по проекта:

Дейност 1: Организиране и провеждане на Специализирано обучение № 1 в две тематични направления за служители на ГД „Контрол на пазара“, Дирекция „Защита на потребителите при продажби от разстояние“ и Регионалните дирекции в градовете София, Монтана, Русе, Варна, Бургас и Пловдив.

Дейност 2: Организиране и провеждане на Специализирано обучение № 2 в две тематични направления за служители на ГД „Контрол на пазара“ и Дирекция „Защита на потребителите при продажби от разстояние“.

Продължителност на проекта: 18 месеца