15 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ`2013

14.03.2013
Сподели тази новина

Световният ден на потребителите се отбелязва на 15 март. На този ден ще говорим повече за основните права на гражданите като потребители и ще ги насърчим те да бъдат активни в тяхното отстояване.

Както в цяла Европа, така и в България темата за защита на потребителите е приоритетна. България се стреми да постигне добрата практика, наложила се в европейските страни с традиции в тази област. Правилата на ЕС за защита на потребителите са едни от най-строгите в света. Потребителите трябва да са защитени, че продуктите, които използват, не са опасни и не застрашават здравето и физическата им безопасност. Една от основните стратегически цели на Комисията за защита на потребителите е да защитава ефективно потребителите срещу рискове от придобиване на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им. Укрепването на позициите на потребителите не се свежда само до техните права, но е и въпрос на изграждане на цялостна среда, която да дава възможност на потребителите да предявяват тези права и да извличат полза от тях. То предполага изграждането на рамка, в която потребителите да имат сигурността, че безопасността им е гарантирана и че съществуват инструменти за откриване на пропуски в стандартите и практиките и за успешното им преодоляване в цяла Европа. Това включва изграждането на среда, в която образованите, информираните и съзнаващи правата си потребители знаят как да се ориентират в единния пазар, за да се възползват от най-добрите оферти на продукти и услуги.

Лоялното отношение към клиента е основна предпоставка за създаване на спокоен пазар, а ефективната защита на потребителите е резултат от по-високата потребителска култура. През изминалата година може да се открои една положителна тенденция – повишава се културата на българския потребител. Той по-често започва да се сеща за правата си, да ги изисква и да изисква търговците да ги спазват. КЗП се стреми не на всяка цена да санкционира търговците и производителите на определен вид стока, а да прилага превантивна дейност и създава такава среда за търговия, при която се допускат минимален брой нарушения.

Укрепването на позициите на потребителите изисква те да могат уверено да упражняват своите права, предвидени в националното и европейско законодателство, а когато срещнат затруднения – да могат да разчитат, както на ефективно зачитане на тези права, така и на лесен достъп до ефикасна защита.

За гарантиране на безопасността на продуктите Комисията използва система за бързо предупреждение (RAPEX) за наличие на пазара на опасни потребителски стоки с изключение на храни, фармацевтични и медицински изделия, която е една бариера срещу опасните стоки на Българския пазар. България се присъедини към системата RAPEX през март 2005 г., още преди да стане член на Европейския съюз през 2007 г. За контактна точка на България е определена Комисията за защита на потребителите. Още с присъединяването си към системата RAPEX България стана една от най-активните страни по подадени към системата RAPEX нотификации за стоки със сериозен риск.

От 29.05.2012 г. бе въведена новата информационна система за бърз обмен на информация "GRAS – RAPEX", базирана на съществуващата до тогава система RAPEX, като новият момент е включването на продукти за професионална употреба и продукти с риск, различен от този за здравето и безопасността на потребителите (риск за околната среда), в която са направени и редица подобрения, целящи предотвратяване пускането на пазара или използването на стоки, които представляват опасност за здравето и безопасността на потребителите. "GRAS – RAPEX", както и до скоро действащата система RAPEX играе важна роля в сферата на безопасността на стоките, като допълва другите дейности, които се извършват както на национално, така и на европейско ниво с цел осигуряване високо равнище на защита на потребителите в ЕС. Стоките, за които КЗП основно е изпращала нотификации са детски дрехи с връзки, стоки имитиращи храни, обувки,стоки за деца и запалки с необичаен външен вид. За осигуряване на по-ефективна защита на потребителите от придобиването на опасни стоки и услуги, и с цел координация между контролните органи, имащи отношение по потребителската защита, на интернет-страницата на КЗП www.kzp.bg се поддържат и актуализират регистър на опасните стоки и регистър «Мини RAPEX», съдържащ информация за откритите на европейския пазар опасни стоки. Достъпът до информацията за разкритите опасни стоки в другите страни-членки на ЕС помага на потребителя да направи по-лесно своя избор и ги предпазва от придобиването на опасни за живота и здравето им стоки. Информацията от регистъра се използва и от търговци, които желаят да се осведомят дали стоките, които възнамеряват да предлагат в България, отговарят на европейските изисквания за безопасност.

Стана добра практика вносители и търговци предварително да преглеждат регистрите за опасни стоки, качени на WEB страницата на КЗП, да се консултират с експертите на комисията за изискванията за безопасност и рисковете, които могат да се крият при използването на конкретни специфични групи стоки, и да извършват изпитвания на стоките си преди да бъдат пуснати на пазара. Все по-честа стана и практиката производители на известни марки сами да предприемат доброволни мерки за изтегляне на продуктите си от пазара дори при минимални съмнения, че даден дефект може да има риск за потребителите. Това по никакъв начин не е нарушило имиджа на марката, нещо повече, забелязва се повишаване на доверието на потребителите, породено от загрижеността на производителите.

Пред факта и отговорността, че България е външна граница за ЕС, КЗП развива политика на сътрудничество и взаимодействие с Агенция "Митници" за прилагане на мерките за надзор на пазара. Двете институции си сътрудничат ефективно с цел предотвратяване пускането на пазара на Общността на стоки от трети страни, представляващи риск за живота и здравето на потребителите. Митниците играят съществена роля в опазването на здравето и безопасността на европейските потребители. Значението на тази роля се увеличава, защото все повече потребителски стоки се произвеждат в страни, извън ЕС.

Доброто сътрудничество с митническите органи е гарантция, че тези стоки се проверяват на границата, преди да бъдат разпространени на вътрешния пазар.

В своята работа, Комисията за защита на потребителите насочва своите усилия в помощ на потребителите да отстояват правата си, да удовлетвори техния стремеж да получават срещу парите си възможно най-добрия, най-качествения и желан продукт. Основна мисия на КЗП е да гарантира спазването на националното и европейско законодателство, като по този начин осигурява на потребителите реална възможност да упражняват ефективно своите права и да се възползват от предимствата на единния европейски пазар.