Кои са видовете помирителни комисии?

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии. Помирителните комисии са СЕКТОРНИ и ОБЩИ, в зависимост от предмета и региона на действие.

Основни предимства:

 • Безплатни са за страните /заплащат се единствено такси за представителство, експертизи, вещи лица, преводи и т.н., които не са задължителни/
 • Производството е бързо – приключва в срок до 90 дни с помирително предложение  

Секторни помирителни комисии

Секторните помирителни комисии разглеждат спорове между потребители и търговци в следните сектори на икономиката. Броят на секторните помирителни комисии е 14.

 • Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на електрическата енергия;
 • Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на природния газ;
 • Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на водоснабдителните и канализационните услуги;
 • Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на електронните съобщения;
 • Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на пощенските услуги;
 • Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на железопътния транспорт;
 • Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на автомобилния транспорт;
 • Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на въздушния транспорт;
 • Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на водния транспорт;
 • Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансови услуги, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредити;
 • Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние в тези сектори;
 • Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на допълнителното социално осигуряване, на дейностите по осигурително посредничество, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, в тези сектори;
 • Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на дейностите и услугите по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на дейностите и услугите по чл. 86, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, в тези сектори.
 • Помирителна комисия за платежни спорове

Общи помирителни комисии 

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги, включително във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки или услуги, неравноправни клаузи в договорите, нелоялни търговски практики, предоставяне на съществена информация, туристически услуги и договори, сключвани с потребители. Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, така че потребителите от страната да имат лесен достъп до тях. Броят на общите помирителни комисии е 12.

 • Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник;
 • Обща Помирителна комисия със седалище Благоевград и район на действие територията на област Благоевград;
 • Обща Помирителна комисия със седалище Бургас и район на действие територията на област Бургас;
 • Обща Помирителна комисия със седалище Сливен и район на действие територията на област Сливен и област Ямбол;
 • Обща Помирителна комисия със седалище Варна и район на действие територията на област Варна, област Добрич и област Силистра;
 • Обща Помирителна комисия със седалище Шумен и район на действие територията на област Шумен, област Търговище и област Разград;
 • Обща Помирителна комисия със седалище Ловеч и район на действие територията на област Ловеч и област Габрово;
 • Обща Помирителна комисия със седалище Плевен и район на действие територията на област Плевен;
 • Обща Помирителна комисия със седалище Монтана и район на действие територията на област Монтана, област Враца и област Видин;
 • Обща Помирителна комисия със седалище Пловдив и район на действие територията на област Пловдив, област Смолян, област Пазарджик и област Стара Загора;
 • Обща Помирителна комисия със седалище Русе и район на действие територията на област Русе и област Велико Търново;
 • Обща Помирителна комисия със седалище Хасково и район на действие територията на област Хасково и област Кърджали

Връзка към интернет страницата на Европейската комисия с консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

 

ЗАПОВЕД № РД-16-1027/24.11.2015г. на основание чл.182, ал.1, ал.2, ал.4 и ал.7 от Закона за защита на потребителите, чл. 2, ал. 1 - 3, във връзка с § 2 и § 4 от Допълнителните разпоредби и чл. 17, ал. 3 - 5 на Правилника за дейността на общите и секторните помирителни комисии (обн. ДВ, бр. 97 от 10 ноември 2015г.)

ЗАПОВЕД № 1109/23.12.2015г. на основание на чл. 182, ал.8 и чл.183в от Закона за защита на потребителите, чл.6, ал.3 и чл.8, ал.1 и ал.2 от Правилника за дейността на общите и секторните помирителни комисии

ЗАПОВЕД № 707/05.08.2016г.  за допълване на заповед № 1109/23.12.2015г

ЗАПОВЕД № 869/04.10.2016г.  за изменение на заповед № 1109/23.12.2015г

ЗАПОВЕД № РД-16-88/03.02.2016г. на основание чл.181п и чл. 181т, ал.1 и ал.2 от Закона за защита на потребителите

ЗАПОВЕД № 169/09.03.2017г. за изменение на заповед № 869 / 04.10.2016г. 

ЗАПОВЕД № 410/08.06.2017г. за изменение на заповед №1109/23.12.2015г. 

ЗАПОВЕД № 1089 - 27.11.2017 за изменение на заповед 1109 - 23.12.2015г.

ЗАПОВЕД № 27/19.01.2018г. - За допълнение на заповед №1109/23.12.2015г. 

ЗАПОВЕД №99/16.02.2018г.- За изменение на заповед №1109/23.12.2015г.

ЗАПОВЕД №150/06.03.2018г. - За допълнение на заповед №1109/23.12.2015г.

ЗАПОВЕД №285/26.04.2018г. - За допълнение на заповед №1109/23.12.2015г. 

ЗАПОВЕД №394/07.06.2018 - За изменение на заповед №1109/23.12.2015г.

ЗАПОВЕД №487/ 04.07.2018г.  - За допълнение на заповед №1109/23.12.2015г. 

ЗАПОВЕД №960/29.11.2018г.- За изменение на заповед №1109/23.12.2015г.

ЗАПОВЕД №496/13.06.2019г. 

ЗАПОВЕД № 911/06.11.2019г. 

Заповед 172- 31.03.2020г. за изменение на Заповед 99 - 16.02.2018г.

Заповед 173 - 31.03.2020 за изменение на Заповед 1109 - 23.08.2015г.

Заповед 174 - 31.03.2020 за допълнение на Заповед 1109 - 23.08.2015г.

Заповед 175 - 31.03.2020 за изменение на Заповед 1109 - 23.08.2015г.

Заповед 133 - 18.03.2021г. 

Списък на признатите органи за алтернативно решаване на спорове между потребители и търговци на територията на Република България, одобрен от министъра на икономиката със заповед № РД-16-88/03.02.2016г.