Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „младши експерт” в сектор „Безопасност на стоките“ на отдел „Организация на контрола и безопасност на стоките“ към главна дирекция КП

2019-04-15

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „младши експерт” в сектор „Безопасност на стоките“ на отдел „Организация на контрола и безопасност на стоките“ към главна дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП.

 

І. Допуснати кандидати до конкурса за заемане на една щатна бройка за длъжността „младши експерт” в сектор „Безопасност на стоките“ на отдел „Организация на контрола и безопасност на стоките“ към главна дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП:

1.        Ива Симеонова Андреев – Ц-03-2707/02.04.2019г.

2.      Емил Димитров Ширков – Ц-03-2712/02.04.2019г.

3.      Теодора Красимирова Спасова – Ц-03-2723/02.04.2019г.

4.      Надежда Златкова Кръстева – Ц-03-2770/03.04.2019г.

5.      Стефана Поппламенова Георгиева – Ц-03-2819/04.04.2019г.

6.      Емил Василев Станоев  – Ц-03-2829/04.04.2019г.

7.      Тодор Георгиев Иванов – Ц-03-2842/04.04.2019г.

8.      Владислав Асенов Петров – Ц-03-2859/04.04.2019г.

9.      Анелия Димова Миронова – Ц-03-2903/05.04.2019г.

10.     Десислава Стоянова Стоянова – Ц-03-2904/05.04.2019г.

11.     Милен Енчев Василев – Ц-03-2925/09.04.2019г.

12.     Йордан Манолов Вълчев – Ц-03-2965/09.04.2019г.

13.     Дона Пламен Чернева – Ц-03-2970/09.04.2019г.

14.     Петя Димитрова Йончева – Ц-03-2976/09.04.2019г.

ІІ. Недопуснати кандидати:

1. Георги Емилов Колевичин – Ц-03-2916/09.04.2019г.

Основание за недопускане:

На  основание  Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Не са представени документи, удостоверяващи минималните изисквания, на които следва да отговарят кандидатите: Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…“

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 24.04.2019г. от 10.00ч. в сградата на КЗП, гр. София, пл. “Славейков” №4А, ет. 3, за провеждане на теста, който ще включва въпроси от Закона за защита на потребителите, Закона за административните нарушения и наказания,  Административно процесуалния кодекс, Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, Наредба за условията и реда за предоставяне на информация за стоките и услугите, които представляват риск за потребителите, и за реда за осъществяване на сътрудничество между производителите, дистрибуторите, лицата, предоставящи услуги, и контролните органи,  Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите, както и въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика за длъжността.

Конкурсът включва и интервю.

 Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 24.04.2019г. в сградата на КЗП гр. София, пл. „Славейков” №4А, ет.3.

 

15.04.2019г.                                  Емилия Елчинова

                                                    Председател на конкурсната комисия