Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на една щатна бройка за длъжността „инспектор” в гр. Бургас на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП

2019-05-10

 

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на една щатна бройка за длъжността „инспектор” в гр. Бургас на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП

 

І. Допуснати кандидати за участие в конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „инспектор” в гр. Бургас на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП:

 

1. Ана Йовчева Ангелова – вх. № Ц-03-3416/02.05.2019 г.

2. Венета Димитрова Котева – вх. № Ц-03-3418/02.05.2019 г.

3. Тодор Радостинов Стоянов - вх. № Ц-03-3422/03.05.2019 г.

 

II. Недопуснати кандидати – няма.

 

Конкурсът ще се състои на 04.06.2019 г. от 10:00 ч.

 

Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 09:45 ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3

 

Забележка: Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, който включва въпроси от Устройствения правилник на КЗП, от Административно процесуалния кодекс, Закона за административните нарушения и наказания, Закона за защита на потребителите, Закона за потребителския кредит, Закона за туризма, както и въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностна характеристика. Конкурсът включва и интервю.

Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 04.06.2019 г. /вторник/ в сградата на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3.

 

 

                                  Емилия Елчинова

 

                                                                  Председател на конкурсната комисия