Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък - на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на една щатна бройка за длъжността „главен експерт” в сектор „Безопасност на стоките“ на отдел „Организация на контрола и безопасност на стоките“ към главна дирекция „Контрол на пазара"

2019-04-15

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „главен експерт” в сектор „Безопасност на стоките“ на отдел „Организация на контрола и безопасност на стоките“ към главна дирекция „Контрол на пазара“.

І. Допуснати кандидати:

 1. Теодора Красимирова Спасова – вх. № Ц-03-2722/02.04.2019г.
 2. Мария Петрова Караджова – вх. № Ц-03-2806/04.04.2019г.
 3. Тодор Георгиев Иванов – вх. № Ц-03-2844/04.04.2019г.
 4. Мария Тодорова Истилянова-Крумова – вх.№ Ц-03-2897/05.04.2019г.
 5. Натали Иванова Александрова – вх. № Ц-03-2905/05.04.2019г.
 6. Борис Борисов Нешев – вх.№ Ц-03-2906/05.04.2019г.
 7. Анелия Христова Пейчева – вх. № Ц-03-2913/08.04.2019г.
 8. Красимир Иванов Новаков – вх. № Ц-03-2907/08.04.2019г.
 9. Коста Димитров Костов – вх. № Ц-03-2910/08.04.2019г.
 10. Златина Крумова Георгиева – вх. № Ц-03-2917/09.04.2019г.
 11. Петя Димитрово Йончева – вх. № Ц-03-2977/09.04.2019г.

II. Недопуснати кандидати:

 1. Анита Панайотова Илиева – вх. № Ц-03-2290/09.04.2019г. - Поради липса на попълнена декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

 

Конкурсът ще се състои на 25.04.2019г. от 10 ч.

 

         Допуснатите кандидати да се явят в 10ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3 за провеждане на тест, който ще включва въпроси от: Закона за защита на потребителите, Закона за административните нарушения и наказания,  Административно процесуалния кодекс, Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, Наредба за условията и реда за предоставяне на информация за стоките и услугите, които представляват риск за потребителите, и за реда за осъществяване на сътрудничество между производителите, дистрибуторите, лицата, предоставящи услуги, и контролните органи,  Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите, както и въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика за длъжността.

         Интервю с издържалите теста кандидати ще се проведе на 25.04.2019г. (Четвъртък) в сградата на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3.

 

ЕМИЛИЯ ЕЛЧИНОВА

Председател на конкурсната комисия

 

15.04.2019г.