Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък - на допуснатите и недопуснатите кандидати по заемане на една щатна бройка за длъжността „юрисконсулт” в дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси” при КЗП.

2019-02-01

С П И С Ъ К

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати по заемане на една щатна бройка за длъжността „юрисконсултв дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси” при КЗП.

 

І. Допуснати  кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт” в дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси” при КЗП:

 

1. Димитър Николаев Маджаров - вх. № Ц-03-571/18.01.2019г.

2. Мирослав Красимиров Митрев - вх. № Ц-03-584/18.01.2019г.

3. Петя Илиева Михайлова - вх. № Ц-03-688/23.01.2019г.

4. Владимир Павлов Павлов - вх. № Ц-03-720/23.01.2019г.

5. Гергана Дамянова Дамянова - вх. № Ц-03-731/24.01.2019г.

6. Лилянка Иванова Лозанова - вх. № Ц-03-736/24.01.2019г.

7. Сабина Субея Аббара - вх. № Ц-03-740/24.01.2019г.

8. Силвия Василева Свиленова - вх. № Ц-03-756/24.01.2019г.

9. Симеон Атанасов Петров - вх. № Ц-03-757/24.01.2019г.

10. Евдокия Георгиева Маринова - вх. № Ц-03-765/24.01.2019г.

11. Стефани Валентинова Моллова - вх. № Ц-03-774/25.01.2019г.

12. Петър Димитров Игнатов - вх. № Ц-03-803/25.01.2019г.

 

II. Недопуснати кандидати:

 

Симеон Христов Василев - вх. № Ц-03-807/25.01.2019г.

На основание чл. 10в, ал.1 от ЗДСл във връзка с с чл. 17. ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 20, ал. 2 от НПКДС, конкурсната комисия не допуска до участие Симеон Христов Василев, тъй като кандидатът е представил заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 2 и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, които не са подписани.

 

Конкурсът ще се състои на 12.02.2019г. /вторник/ от 10:00ч.

Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 09:45ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3

 

Забележка: Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, който включва въпроси от Закона за защита на потребителите, Закона за туризма, Закона за потребителския кредит, Закона за административните нарушения и наказания, Административно-процесуалния кодекс, Устройствения правилник на КЗП, както и въпроси свързани със задълженията по длъжностната характеристика за длъжността и въпроси, касаещи компютърната компетентност на кандидатите. Конкурсът включва и интервю.

Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 12.02.2019г. /вторник/ в сградата на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3.

 

01.02.2019г.                                            Илиана Цолова

                                                                   Председател на конкурсната комисия