Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък - на допуснатите и недопуснатите кандидати по заемане на една щатна бройка за длъжността „старши инспектор” в гр. Силистра на регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра.

2018-06-25

 

С П И С Ъ К

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати по заемане на една щатна бройка за длъжността „старши инспектор” в гр. Силистра на регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, към главна дирекция „Контрол на пазара” на КЗП.

 

І. Допуснати  кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността „старши инспектор” в гр. Силистра на регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, към главна дирекция „Контрол на пазара” на КЗП:

 

1. Стоянка Стоянова Радева - вх. № Ц-03-5120/13.06.2018г.

2. Красимир Тодоров Бъчваров - вх. № Ц-03-5148/14.06.2018г.

3. Любослава Димитрова Тонкова - вх. № Ц-03-5156/14.06.2018г.

 

II. Недопуснати кандидати няма

 

Конкурсът ще се състои на 04.07.2018г. от 10:00ч.

Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 09:45ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3

 

Забележка: Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, който включва въпроси от Устройствения правилник на КЗП, от Административнопроцесуалния кодекс, Закона за административните нарушения и наказания, Закона за защита на потребителите, Закона за потребителския кредит, Закона за туризма, както и въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностна характеристика. Конкурсът включва и интервю.

Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 04.07.2018г. /сряда/ в сградата на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3.

 

 

 

 

25.06.2018г.                                            Емилия Елчинова

                                                                   Председател на конкурсната комисия