Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати по заемане на една щатна бройка за длъжността „инспектор” в регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград, в гр. София, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП.

2019-05-10

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати по заемане на една щатна бройка за длъжността „инспектор” в регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград, в гр. София, към главна дирекция Контрол на пазара” при КЗП.

 

І. Допуснати  кандидати за участие в конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „инспектор” в регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград, в гр. София, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП:

 

  1. Теодор Иванов – вх. № Ц-03-3394/30.04.2019г;
  2. Йордан Кьосев – вх. № Ц-03-3415/02.05.2019г;
  3. Милен Василев – вх. № Ц-03-3420/03.05.2019г;
  4. Ирина Бошикьова – вх. № Ц-03-3426/03.05.2019г.

 

II. Недопуснати кандидати няма

 

Конкурсът ще се състои на 27.05.2019г. /понеделник/ от 10:00ч.

Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 09:45ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3

 

Забележка: Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, който включва въпроси от Устройствения правилник на КЗП, от Административнопроцесуалния кодекс, Закона за административните нарушения и наказания, Закона за защита на потребителите, Закона за потребителския кредит, Закона за туризма, както и въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП, и задълженията по длъжностна характеристика. Конкурсът включва и интервю. Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 27.05.2019г. /понеделник/ в сградата на КЗП гр. София, пл. „Славейков” №4А, ет.3

 

 

 

 

 

 

                                     Емилия Елчинова

                                                                   Председател на конкурсната комисия