Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък - на допуснатите и недопуснатите кандидати по заемане на една щатна бройка за длъжността „Главен счетоводител” за дирекция „ФСДУС” при КЗП.

2018-05-08

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати по заемане на една щатна бройка за длъжността „Главен счетоводител за дирекция „ФСДУС” при КЗП.

 

І. Допуснати  кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността „Главен счетоводител” за дирекция „ФСДУС” при КЗП:

 

1. Ивета Георгиева Иванова - вх. № Ц-03-3974/25.04.2018г.

2. Нели Стойчева Стоева - вх. № Ц-03-4062/27.04.2018г.

3. Силвана Борисова Мирчева - вх. № Ц-03-4085/30.04.2018г.

4. Стоян Трифонов Марков - вх. № Ц-03-4088/30.04.2018г.

5. Жени Петкова Гаджалова - вх. № Ц-03-4087/30.04.2018г.

 

II. Недопуснати кандидати няма

 

Конкурсът ще се състои на 17.05.2018г. от 10:00ч.

Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 09:45ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3

 

Забележка: Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, който включва въпроси от Устройствения правилник на КЗП, Закона за счетоводството, Счетоводните стандарти за публичния сектор, Закона за бюджета на Република България за съответната година и Постановлението на Министерски съвет за приложението му, Единната бюджетна класификация, Сметкоплан на бюджетните предприятия и Указания на министерството на финансите, Закона за публичните финанси, цялата нормативна уредба, свързана с работни заплати и стопански разходи, всички нормативни и подзаконови нормативни актове, свързани с Единната система на плащания, взаимоотношения с банковите институции и др. свързани с финансовата дейност на дирекцията. Конкурсът включва и интервю.

Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 17.05.2018г. /четвъртък/ в сградата на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3.

 

 

 

 

08.05.2018г.

                                                                             Мария Варадинова

                                                                   Председател на конкурсната комисия