Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък - на допуснатите и недопуснатите кандидати по открит със Заповед № 861/18.10.2017г. на председателя на КЗП конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността “юрисконсулт” в дирекция „ПДАОЧР".

2017-11-06

С П И С Ъ К

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати по открит със Заповед № 861/18.10.2017г. на председателя на КЗП конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността “юрисконсулт” в дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси”.

 

І. Допуснати кандидати:

 

 1. Мария Венцеславова Стоянова – Ц-03-8984/23.10.2017 г.;
 2. Милен Димитров Стойчев – Ц-03-8989/23.10.2017г. ;
 3. Иван Владимиров Пантев – Ц-03-9016/24.10.2017г. ;
 4. Мария Данчева Андриянова – Ц-03-9020/25.10.2017г. ;
 5. Радостина Александрова Серафимова – Ц-03-9022/25.10.2017г. ;
 6. Димитър Петков Петков – Ц-03-9026/25.10.2017г. ;
 7. Станислава Димитрова Георгиева – Ц-03-9027/25.10.2017г. ;
 8. Силвия Венецкова Паунова – Ц-03-9054/25.10.2017г. ;
 9. Антоний Георгиев Згуровски – Ц-03-9115/27.10.2017г. ; 
 10. Таня Кирилова Симова – Ц-03-9117/27.10.2017г. ; 
 11. Ралица Георгиева Божилова – Ц-03-9119/27.10.2017г. ;
 12. Бистра Георгиева Павлова  – Ц-03-9122/27.10.2017г. ;
 13. Мартин Борисов Милчев – Ц-03-9126/27.10.2017г. ;
 14. Лора Мицова Капеловска – Ц-03-9128/27.10.2017г. ;
 15. Ирена Исаева Александрова – Ц-03-9138/30.10.2017г. ;
 16. Мария Димитрова Борисова – Ц-03-9139/30.10.2017г. ;
 17. Радина Христова Цветкова – Ц-03-9144/30.10.2017г. ;
 18. Славея Петрова Митева – Ц-03-9153/30.10.2017г. ;
 19. Мирослав Красимиров Митрев – Ц-03-9154/30.10.2017г. ;
 20. Венцеслава Георгиева Садонкова – Ц-03-9155/30.10.2017г. ;
 21. Пламен Красимиров Петров – Ц-03-9161/30.10.2017г. ;

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 14.11.2017 г. /вторник/ от 10:00 ч. в сградата на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3 за решаване на теста, който ще включва въпроси от Закона за защита на потребителите, Закона за туризма, Закона за потребителския кредит, Закона за административните нарушения и наказания, Административно процесуалния кодекс, Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите, както и въпроси свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика за длъжността. Конкурсът включва и интервю. Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 14.11.2017 г. /вторник/ в сградата на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет.3.

 

ІІ. Недопуснати кандидати:

Няма

 

                                                 Илиана Цолова

                                Председател на конкурсната  комисия