Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „инспектор” в гр. Търговище за регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра

2021-11-15

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „инспектор” в гр. Търговище за регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, към главна дирекция „Контрол на пазара“

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № 558/09.11.2021 г. на председателя на КЗП, реши:

 

І. Допуска до конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „инспектор” в гр. Търговище за регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, към главна дирекция „Контрол на пазара“

 

1.       Джансел Ердинова Реджепова – Ц-03-9215/03.11.2021г.

2.       Цонка Костадинова Симеонова – Ц-03-9227/04.11.2021г.

 

ІІ. Недопуснати кандидати: няма

 

Допуснатите кандидати да се явят на тест на 24.11.2021 г. от 11.00 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет.3.

Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 10:45ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, ул. „Врабча” № 1, ет. 3.

 

Кандидатите да носят документ за самоличност.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл конкурсната комисията определи, че резултатите от теста ще се умножават с коефициент 4 /четири/, а от интервюто – с коефициент 5.

Максималният сбор от точките на теста е 100 т., като въпроси от 1 до 10 се оценяват с по 2 т., въпроси от 11 до 20 се оценяват с по 3 т., а въпроси от 21 до 30 се оценяват с по 5 т. Оценката на кандидата се оформя, като сборът от точките се дели на 20, за да се получи максимална оценка 5. Тестът се счита издържан, ако са получени минимум 80 т. /оценка 4.00/, а интервюто се счита за издържано при минимална оценка 3.50, при максимална оценка 5.00.

 

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 24.11.2021 г. в 12:30 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет.3 на информационното табло.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 24.11.2021 г. в 13:00 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1.

 

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса:

  1. Устройствен правилник на КЗП;
  2. Административнопроцесуален кодекс;
  3. Закон за административните нарушения и наказания;
  4. Закон за защита на потребителите;
  5. Закона за туризма;
  6. Закон за потребителския кредит;
  7. Въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика.

 

Конкурсът включва и интервю.

 

ВАЖНО! На основание Заповед №РД-01-890/03.11.2021г. на министъра на здравеопазването се преустановява провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси и др., освен ако лицата са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ.

 

Всеки кандидат следва да се яви на конкурса с валиден документ, съгласно дадените указания в Заповед №РД-01-890/03.11.21г. на министъра на здравеопазването.

         

         

                                                                   ИГНАТ АРСЕНОВ

                                   Председател на конкурсната комисия