Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „главен директор” на главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП

2019-06-13

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „главен директор” на главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП.

І. Допуснати  кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността „главен директор” на главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП:

1. Игнат Огнянов Арсенов - вх. № Ц-03-4018/03.06.2019г.

 

II. Недопуснати кандидати:

1. Елена Огнянова Бекярова - вх. № Ц-03-4137/06.06.2019г.

На основание чл. 10в, ал.1 от ЗДСл, във връзка с чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от НПКДС, конкурсната комисия не допуска до участие Елена Огнянова Бекярова, тъй като представените документи от кандидата не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността – изискването за минимален професионален опит – 5 години, който включва времето, през което кандидатът е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика на длъжността (Ръководни, организационни и контролни дейности).

 

Конкурсът ще се състои на 24.06.2019г. /понеделник/ от 10:00ч.

Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 09:45ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3.

 

Забележка: Конкурсът ще се проведе чрез писмена разработка по управленска тематика – „Организация, управление и методология на контролната дейност на главна дирекция“ и полагане на практически изпит, при който да се проверят знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани с изпълнението на длъжността. Конкурсът включва и интервю.

При подготовка за конкурса кандидатите могат да ползват следните нормативни актове: ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА, ЗАКОН ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ, ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ, ЗАКОН ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ, ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ЗАКОН ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ КРЕДИТ, ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ, ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ, ЗАКОН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, ЗАКОН ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС, ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ, УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА КЗП.

Практическият изпит и интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 24.06.2019г. /понеделник/ в сградата на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3.

13.06.2019г.                                            Иван Бъчваров

                                                                   Председател на конкурсната комисия