Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „старши инспектор” в гр. Варна на регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра.

2019-05-16

С П И С Ъ К

І. Допуснати кандидати за конкурса за заемане на една щатна бройка на длъжността „старши инспектор” в гр. Варна на регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, към главна дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП:

 

1.        Петя Василева Петрова

2.        Станислава Евтимова Евтимова

3.        Стела Иванова Василева

4.        Росица Тончева Яковова

5.         Иван Николов Николов

 

ІІ. Недопуснати кандидати:     Няма.

      Допуснатите кандидати трябва да се явят на 31.05.2019г. от 10.00ч. в сградата на КЗП, гр. София, пл. “Славейков” №4А, ет. 3, за провеждане на теста, който ще включва въпроси от Закона за защита на потребителите, Закона за административните нарушения и наказания,  Административно процесуалния кодекс, Закона за потребителския кредит, Закона за туризма, Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите, както и въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика за длъжността.

 

Конкурсът включва и интервю.

 

 Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 31.05.2019г. в сградата на КЗП гр. София, пл. „Славейков” №4А, ет.3.

 

 

   ……………………………..

                             Христо Милев

                                                    Председател на конкурсната комисия