Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък - на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „инспектор” в гр. Бургас, в регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас

2018-06-01

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „инспектор” в гр. Бургас, в регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП:

І. Допуснати кандидати за конкурса за заемане на една щатна бройка на длъжността „инспектор” в гр. Бургас, в регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП:

 

1.       Ивелин Добринов Трошанов - Ц-03-4529/18.05.2018г.

2.       Христиана Христова Грозева - Ц-03-4557/21.05.2018г.

3.       Ивайло Веселинов Пехливанов -  Ц-03-4659/25.05.2018г.

 

ІІ. Недопуснати кандидати: няма.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 14.06.2018г. от 10.00ч. в сградата на КЗП, гр. София, пл. “Славейков” №4А, ет. 3, за провеждане на теста, който ще включва въпроси от Устройствения правилник на КЗП, от Административнопроцесуалния кодекс, Закона за административните нарушения и наказания, Закона за защита на потребителите, Закона за потребителския кредит, Закона за туризма, както и въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностна характеристика. Конкурсът включва и интервю. Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 14.06.2018г. в сградата на КЗП гр. София, пл. „Славейков” №4А, ет.3.

 

 

С о ф и я                                                                     ЕМИЛИЯ ЕЛЧИНОВА

01.06.2018г.                                             Председател на конкурсната комисия