Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък - на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на две щатни бройки на длъжността „старши експерт” в дирекция „Защита на потребителите при продажби от разстояние” към КЗП

2018-09-28

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на две щатни бройки на длъжността „старши експерт” в дирекция „Защита на потребителите при продажби от разстояние” към КЗП

І. Допуснати кандидати за конкурса за заемане на две щатни бройки на длъжността „старши експерт” в дирекция „Защита на потребителите при продажби от разстояние” към КЗП:

1.     Пламен Красимиров Керезов – Ц-03-7815/17.09.2018г.

2.       Константина Огнянова Иванова – Ц-03-7855/19.09.2018г.

3.       Йоско Аврамов Молхов – Ц-03-7760/19.09.2018г.

4.       Стефан Тончев Туцев – Ц-03-7892/20.09.2018г.

5.       Анита Цветанова Златкова – Ц-03-7893/20.09.2018г.

6.       Теодор Юлиянов Цанков – Ц-03-7900/20.09.2018г.

ІІ. Недопуснати кандидати:

      Мариана Руменова Борцова – Ц-03-7759/13.09.2018г. - представените документи не удостоверяват съответствието на кандидата с обявените минимални изисквания за заемане на длъжността: приложените към заявлението документи не удостоверяват изискването за висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 10.10.2018г. от 10.00ч. в сградата на КЗП, гр. София, пл. “Славейков” №4А, ет. 3, за провеждане на теста, който ще включва въпроси от Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за административните нарушения и наказания, Административно процесуалния кодекс, Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите, както и въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика за длъжността. Конкурсът включва и интервю. Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 10.10.2018г. в сградата на КЗП гр. София, пл. „Славейков” №4А, ет.3.

 

 

28.09.2018г.                                             Христо Трендафилов

 

                                                    Председател на конкурсната комисия