Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „старши юрисконсулт” за в гр. Русе на регионална дирекция със седалище гр. Русе към главна дирекция „Контрол на пазара“

2019-06-14

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „старши юрисконсулт” за в гр. Русе на регионална дирекция със седалище гр. Русе към главна дирекция „Контрол на пазара“.

І. Допуснати кандидати:

  1. Виктория Станимирова Стоилова – вх. № Ц-03-4030/03.06.2019г.
  2. Цветелина Николова Тодорова – вх. № Ц-03-4031/0306.2019г.

 

II. Недопуснати кандидати

  1. Дима Христова Вълева – вх. № Ц-03-4158/07.06.2019г. – Поради неотговаряне на изискването за минимален професионален опит.

 

Конкурсът ще се състои на 25.06.2019г. от 10 ч.

          Допуснатите кандидати да се явят в 10ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3 за провеждане на тест, който ще включва въпроси от: Закона за защита на потребителите, Закона за административните нарушения и наказания, Административно процесуалния кодекс, Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите, както и въпроси свързани с правомощията, и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика за длъжността

 

          Интервю с издържалите теста кандидати ще се проведе на 25.06.2019г. (Вторник) в сградата на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3.

 

ЦВЕТАН ХРИСТОВ

Председател на конкурсната комисия

 

14.06.2019г.