Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „старши инспектор” за област София на регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград, към главна дирекция „Контрол

2019-05-10

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „старши инспектор” за област София на регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград, към главна дирекция „Контрол на пазара“

 

І. Допуснати кандидати:

  1. Коста Димитров Костов-Ц-03-3429/03.05.2019г.
  2. Ирина Кирилова Бошикьова-Ц-03-3427/03.05.2019г.
  3. Татяна Ивайлова Велкова-Ц-03-3421/03.05.2019г.
  4. Силвия Василева Свиленова-Ц-03-3417/02.05.2019г
  5. Йордан Ангелов Кьосев-Ц-03-3414/02.05.2019г.
  6. Мария Петрова Караджова-Ц-03-3408/02.05.2019г.
  7. Тодор Георгиев Иванов-Ц-03-3393/30.04.2019г.

II. Недопуснати кандидати

Няма

Конкурсът ще се състои на 28.05.2019г. от 10 ч.

          Допуснатите кандидати да се явят в 10ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3 за провеждане на тест, който ще включва въпроси от: Закона за защита на потребителите, Закона за административните нарушения и наказания,  Административно процесуалния кодекс, Закона за потребителския кредит, Закона за туризма, Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите, както и въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика за длъжността.

          Интервю с издържалите теста кандидати ще се проведе на 28.05.2019г. (Вторник) в сградата на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3.

 

ЕМИЛИЯ ЕЛЧИНОВА

Председател на конкурсната комисия

 

 

 

 

 

Гр. София

10.05.2019г.