Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на една щат-на бройка за длъжността „младши експерт” в дирекция „ЗППР“.

2019-09-24

СПИСЪК

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „младши експерт” в дирекция „ЗППР“.

 

І. Допуснати кандидати:

 

  1. Валентин Манолов Тонев – вх. № Ц-03-6836/13.09.2019г.
  2. Екатерина Найденова Латинова – вх. № Ц-03-6882/16.09.2019г.
  3. Жанет Николова Бодурова – вх. № Ц-03-6883/16.09.2019г.
  4. Красимир Валентинов Петров – вх.№ Ц-03-6885/16.09.2019г.
  5. Йордан Манолов Велчев – вх.№ Ц-03-6888/16.09.2019г.

 

II. Недопуснати кандидати

 

Няма

 

 

Конкурсът ще се състои на 30.09.2019г. от 10 ч.          

 

          Допуснатите кандидати да се явят в 10ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3 за провеждане на тест, който ще включва въпроси от: Закона за защита на потребителите, Закона за административните нарушения и наказания, Закона за електронната търговия, Административно процесуалния кодекс, Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите, както и въпроси свързани с правомощията, и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика за длъжността

 

          Интервю с издържалите теста кандидати ще се проведе на 30.09.2019г. (Понеделник) в сградата на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3.

 

ХРИСТО ТРЕНДАФИЛОВ

Председател на конкурсната комисия

 

24.09.2019г.