Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати по открития със Заповед №17/09.01.19г. на председателя на КЗП общ конкурс за заемане на длъжностите:

2019-02-01

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати по открития със Заповед №17/09.01.19г. на председателя на КЗП общ конкурс за заемане на длъжностите:

една щ. бр. на длъжността „старши инспектор" в гр.Стара Загора на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, една щ.бр. на длъжността „старши инспектор" в гр.Хасково на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора.

I.     Допуснати кандидати за конкурса за „старши инспектор" в гр.Стара Загора на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора: 

1.     Диана Колева Колева;

2.     Мая Младенова Станкова;

3.     Тодорка Милева Тенева;

II.    Недопуснати кандидати:

Няма

III. Допуснати кандидати за конкурса за „старши инспектор" в гр.Хасково на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора:

1.     Пламен Николов Тодоров;

2.     Румяна Ванчева Филкова;

3.     Росица Николова Колева;

II. Недопуснати кандидати:

Няма

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 11.02.2019 г. /понеделник/ от 10:00 ч. в сградата на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. „Славейков" № 4А, ет. 3 за решаване на теста, който ще включва въпроси от Закона за защита на потребителите, Закона за туризма, Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, Закона за виното и спиртните напитки, Закона за потребителския кредит, Закона за административните нарушения и наказания, Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите, както и въпроси свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика за длъжността. Конкурсът включва и интервю.

 

София                                                                             Емилия Елчиновa

01.02.2019 г.                                                                 Председател на конкурсната комисия