Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати по открит конкурс за заемане на длъжността „старши счетоводител” в гр.София към Регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград със седалище гр.София

2018-11-29

С П И С Ъ К

на  допуснатите и недопуснатите кандидати по открит  конкурс за заемане на длъжността „старши счетоводител” в гр.София към Регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград със седалище гр.София към Главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП

 I.Допуснати  кандидати:

 1.Христина Минкова Гьонова

ІІ. Недопуснати кандидати:

Няма

Конкурсът ще се състои на 07.12.2018г. /петък/ от 10:00 часа. Моля, всички допуснати кандидати да се явят в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3.

    Забележка: Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, който включва въпроси от Устройствения правилник на КЗП, Закона за счетоводството, Счетоводните стандарти за публичния сектор, Закона за бюджета на Република България за съответната година и Постановлението на Министерски съвет за приложението му, Единната бюджетна класификация, Сметкоплан на бюджетните предприятия и Указания на министерството на финансите, Закона за публичните финанси, взаимоотношенията с банковите институции и др. свързани с финансовата дейност на бюджетните организации. Конкурсът включва и интервю.

Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 07.12.2018 г. /петък/ в сградата на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3.

 

  29.11.2018г.                                                   Мария Варадинова

                                                               Председател на конкурсната комисия